Június

KÖNYVEK

Szépirodalom

Thomas Hardy: A weydoni asszonyvásár

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1979
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 303
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Thomas Hardy (1840-1928) angol regényíró, novellista és költő, a falusi élet, az iparosodástól érintetlen környezet egyik legihletettebb ábrázolója. Regényeiben Hazatérés, Egy tiszta nő, Lidércfény döntő szerepet juttat a véletlennek, a váratlan fordulatokat előidéző félreértéseknek, az embertől független külső erőknek. A weydoni asszonyvásár főhőse, Michael Henchard sorsát azonban nemcsak ezek befolyásolják, pályáját sokkal inkább gazdag, ellentmondásos jellemének szélsőséges vonásai, idulatai, érzelmi kedélyhullámzásai alakítják.

Ára: 800.- Ft

Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin

Kiadó: Akkord Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2006
Sorozatcím: Talentum Diákkönyvtár
Oldalszám: 216
Nyelv: magyar
Állapot: jó; újszerű.

Alaptematika: irodalom

A verses regény főhőse a kor nemesi intelligenciájának alaptípusa, elégedetlenséget érző, de döntésre és ellenállásra képtelen ifjú, a „felesleges ember”, aki kora társadalmától és a néptől egyaránt távol áll, s a kibontakozás útját nem találva egykedvű, életunt. Anyegin figuráján keresztül nemcsak Puskin két száműzetésének, majd a fővárosba való visszatérésének élményei épülnek a műbe, hanem a szerelem, párbaj, bál és színház motívumok hangsúlyos szerepével voltaképpen saját életformáját örökíti meg a kiábrándult dekadencia atmoszférájában. A mű – polifonikus kompozíciója révén – egyúttal hű és tárgyilagos képet rajzol a kor Oroszországának életéről, nemcsak a főváros, hanem a falvak és az udvarházak hangulatát is híven tükrözi. S bár közvetlen politikai vonatkozásai nincsenek, a sorok mögé bújva érezhető feszültséget teremt a forradalom szükségességének vágya.

Ár: 600.- Ft

Thomas Mann: A varázshegy

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1974
Oldalszám: 886
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Hans Castorp, ez az egyszerű, noha kellemes német fiatalember, egy gazdag hamburgi kereskedőcsalád fia, éppen befejezte tanulmányait, s a hajóépítő mérnöki oklevél birtokában, munkájának megkezdése előtt meglátogatja a svájci tüdőszanatóriumban unokabátyját, Joachim Ziemssent, aki már fél éve gyógyíttatja itt beteg tüdejét. A három hétre tervezett látogatásból azonban hét esztendő lesz, mivel már a második héten kiderül, hogy Hans Castorp is magában hordja a betegség csíráit.
Az idő, e tünékeny és titokzatos elem, a regénynek Hans Castorppal úgyszólván egyenrangú főszereplője, varázslatos módon telik a „varázshegyen”, s a végén az olvasó maga sem tudná megmondani, heteket, hónapokat vagy éveket töltött-e el Hansszal és a luxusszanatórium többi ápoltjával ebben a furcsa környezetben. Noha a külső történet a szanatórium zárt világában játszódik, az eseménytelen napok látszólagos egyformaságában jelen van a „lenti világ” is, az első világháború előtti kor polgári társadalma, valamennyi problémájával, küszködésével, erkölcsi-filozófiai útkeresésével egyetemben. A „betegek” vitáiban, elmélkedéseiben mérlegre kerül a polgári életforma: az élet és halál, egészség és betegség, racionalizmus és miszticizmus, szabadság és elnyomás ellentétpárjaiból kibontakoznak az egymással szembeszegülő magatartások és gondolkodásformák. A humánumot piedesztálra emelő, racionális gondolkodású Settembrini és a halálba torkolló anarchiát hirdető, misztikus Naphta – e két sarkított felfogást képviselő figura – igyekszik megkaparintani magának Hans Castorp lelkét. A vitáknak s ezzel Hans Castorp hét esztendeig tartó különös kalandjának is, az első világháború kitörése vet véget, forgatagával elsodorva hősünket, s vele a tegnap polgári világát.
A varázshegy (1924), amelynek megírásához Thomas Mann-nak egy háromhetes szanatóriumi látogatás adta az indítékot, a huszadik századi regényirodalom egyik legeredetibb, gondolatokban leggazdagabb műve, a kor polgári eszmevilágának enciklopédikus összefoglalása.

Ára: 1350.- Ft

William Styron: Sophie választ

Kiadó: Árkádia Könyvklub
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1986
Oldalszám: 538
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom
A második világháborús hadszíntért sikeresen megúszó déli amerikai írópalánta – maga Styron – egy olyan háromszög poklába keveredik bele, ahol a másik két „emberi tényező” ugyanezen háború traumájának a perverzitás fokáig sérült pólusa: a regény végén a kettős öngyilkosság a szeretet és gyűlölet, az irracionálissá fejlődő, szinte állati ragaszkodás és kínzás, tapadás és taszítás logikus következménye, shakespeare-i konzekvencia. Sophie, ez a konzervatív, sőt antiszemita lengyel lány a véletlen folytán kerül Auschwitzba, ahol előkelő árja létére zsidósorsot él meg, olyan sorsot, amelyen szerelmének, Nathannak fizikailag nem kellett átesnie. S itt jön a regény egészen eredeti paradoxona: Nathan számára az európai lidércnyomás – még közvetlen átélés híján is – olyan személyes katasztrófát jelent, amely logikusan vezet el a világ teljes megtagadását jelentő őrületig, a halál választásáig. E két ember egymás kínzásában, őrült szeretkezéseiben, harcában azért nem lehetséges békében feloldódó megnyugvás, mert a fasizmus patológiája sejtjeikig megfertőzte őket. Hiába akarják a megváltást, már képtelenek rá.

Ára: 890.- Ft

Harriet Beecher-Stowe: Tamás bátya kunyhója

Kiadó: Móra Ferenc Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1960
Oldalszám: 526
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

„Világtörténeti cselekedet volt ez a könyv. Megmutatta az egész világnak Amerika szégyenét, a rabszolgaságot… Harriet Beecher Stowe könyve betöltötte hivatását. De csodálatos módon nem felejtették el azóta sem. Ma is százezrek olvassák szerte a világon, színdarabokat faragnak, mozidarabokat csinálnak belőle, és nincs nap, hogy sokan-sokan meg ne siratnák a nemes szívű, vallásos lelkű, öreg négert, Tamás bátyát, Úgy látszlk, még mindig van mit tanulnunk ebből a könyvből. Rabszolgák nincsenek bár; de még mindig megesik, hogy különbséget teszünk ember és ember között, és nem tudjuk elképzelni, hogy ami nekünk s a magunk fajtájú embernek faj, az éppen úgy fáj a másfajta embernek is. A Tamás bátya kunyhója még sokáig szükséges könyv lesz. Meg kell tanulnunk belőle, hogy mindnyájan egyformán Isten gyermekei vagyunk, szeretnünk és becsülnünk kell egymást!” – írta Benedek Marcell, aki külön a gyerekeknek fordította és dolgozta át ezt a világhíres művet.

Ára: 1000.- Ft

Joyce Carol Oates: Tégy velem, amit akarsz

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 758
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A Tégy velem, amit akarsz a sajátos nézőpontból megrajzolt társadalmi körképnek és a pszichológiai drámának jól ismert, jellegzetesen oatesi ötvözete, a főszereplőnő, Elena, tehetetlen bábként vergődik apjának önző, anyjának zsarnoki szeretete, később férjének, majd kedvesének pusztító szerelme között, mígnem a véget nem érő vonzások és taszítások eredményeképp talpra áll, maga választ, és maga veszi kezébe élete irányítását. A regény a szeretetrelációk párhuzamára és ellentéteire épül, melyek ugyanakkor mesterien világítanak rá a 60-as évek polgárjogi mozgalmaira, a 70-es évek újbalos radikalizmusára, a hippimozgalomra,a törvény és a jog világának működésére.

Ára: 800.- Ft

Sütő András: Heródes napjai. Naplójegyzetek az erdélyi magyarok exodusáról 1984-1987

Kiadó: Csokonai Kiadó
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 462
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A Száműzött könyvek sorozatában második munkámat kapja kézhez az olvasó. Műfaja: napló. A nyolcvanas évek derekán készült följegyzéseimet tartalmazza. Abból az időből való tehát, mikor keserves tapasztalatok árán mondhattuk szellemi állapotunkról, hogy szájkosaras idők járnak, s miként az éhes disznó makkal, azonképpen a szekus házkutató titkolt kézirattal álmodik. A naplójegyzet kiváltképp jó fogásnak bizonyult minden esetben. Ezért kellett azt némelykor az országból is kicsempészni, amiként magam is cselekedtem. Hanem az akkori időkről példát mondok inkább, erdélyi galibát a Maros mentéről.

Ára: 2300.- Ft

Móricz Zsigmond: Erdély I-II.

Kiadó: Babits Kiadó
Kiadás helye: Szekszárd
Kiadás éve: 1995
Sorozatcím: Magyar klasszikusok
Oldalszám: 792 + 677
Nyelv: magyar
Állapot: jó; újszerű.

Alaptematika: irodalom

A mű az Erdély aranykorának záróakkordja, bár tervezett még egy negyedik kötetet is, a Hadak ura címmel, ám ennek megírásától a kiadó érdektelensége eltérítette. Ez is Bethlen Gábor regénye, fejedelemségének hatodik esztendejéről szól, a férfiszenvedélyről, az emberi hűségről és a harci készülődésről. Móricz Zsigmond így tűnődik egyik vallomásában hőséről: „nemzeti hőst kerestem, akiről regényt lehet írni, valakit, aki evvel a néppel nagyot tudott alkotni… Így állapodtam meg Bethlen Gábornál, akiben rögtön sok rokonszenves vonást leltem: árva gyerek, maga csinálta ember, s ízig-vérig magyar minden célkitűzésben. Ma már nem látom politikáját a második korszakban annyira magyarnak: őbenne is hatalmi vágy van, s a háborúra is azért indult ki, hogy cseh király lehessen… Az asszonykérdés pedig a Janka probléma. Íme, kilenc éve meghalt, és nincs több asszonyesetem. Soha más nő nem érdekelte »elszánt poéta ceruzámat«, csak a vele való élethalálharc. Ő levonta a konzekvenciákat; én tovább vívódom vele. Ő tett íróvá, s ő tart ma is.” – Nagy íróvá tette. Erdély s a XVII. század magyar és közép-európai történelmét tőle tanuljuk tisztelni is, átélni is.

Ára: 4000.- Ft

Történelem

Az igazság a Nagy Imre ügyben

Főszerkesztő: Gyurgyák János

Kiadó: Századvég Kiadó – Nyilvánosság Klub
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1989
Sorozatcím: Századvég Füzetek 2.
Oldalszám: 204
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: történelem

Ez a könyv nem vádirat Nagy Imre és elítélt társai ügyében. Ez a könyv – ha szabad ezt a súlyos szót használnunk – kísérlet az igazság feltárására. Ellenper, ha úgy tetszik, melynek adalékait azonban nem önkényesen összeválogatott tanúk vallomásai, hanem a történelem által feljegyzett tények és...

Ára: 600.- Ft

Szórakoztató irodalom

Lőrincz L. László: A nagy fa árnyékában

Kiadó: Kozmosz Könyvek
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1979
Oldalszám: 320
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a gerincnél szakadt.

Alaptematika: szórakoztató irodalom

A hatvanas évek második felében tartotta rettegésben az Ifjúsági Park környékét a tabáni híres-hírhedt Nagy Fa galeri. Az olvasó még visszaemlékezhet a korabeli újságcikkekre, amelyek részletesen tárgyalták a galeri viselt dolgait: erőszakosságokat, lopásokat, rablásokat és végül azt a fasiszta jelszavakkal kísért „hippisétát”, amely méltán felháborította a közvéleményt. A szerző hiteles dokumentumok alapján, izgalmas meseszövéssel, érdekesen és olvasmányosan írja meg a galeri történetét egészen a bukásig, anélkül azonban, hogy mereven ragaszkodna a megtörtént események krónikaszerű ábrázolásához. Egyes események valóban megtörténtek, esetleg más galeriknál, mások pedig a szerző fantáziájának a termékei. Az ún. Nagy Fa galeri volt tagjainak egy része azóta megtalálta helyét társadalmunkban, ezért a szerző gondosan ügyelt arra, hogy ne tépjen fel behegedt sebeket, a regény szereplői ne emlékeztessenek valós személyekre.

Ára: 1800.- Ft

HANGLEMEZEK

Klasszikus zene

Onczay Csaba – Kodály: Solosonata / Grieg: Sonata

Kodály Zoltán: Szólószonáta gordonkára Op. 8
Grieg, Edvard: a-moll gordonka-zongora szonáta Op. 36

Onczay Csaba (gordonka), Szűcs Lóránt (zongora)

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Radioton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1989
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good

Ritkaság / Rare

Ára: 3500.- Ft

Paul McCartney – Ecce Cor Meum

Behold My Heart

Hangzó típusa/Format: CD
Kiadó/Label: EMI
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 2006
Stílus/Style: classical
Minőség/Condition: jó/good VG+

Kate Royal – soprano
Academy of St. Martin in the Fields
Conducted by Gavin Greenaway
London Voices (Director: Terry Edwards)
Chorus master: Ben Parry
Boys of Magdalen College Choir, Oxford
Boys of King's College Choir, Cambridge
Colin Carey – organ
Mark Law – piccolo, trumpet

Recorded at Abbey Road Studios, London
Organ recorded at the Tower of London

I. Spiritus
II. Gratia
Interlude (Lament)
III. Musika
IV. Ecce Cor Meum

Ára: 3500.- Ft

Rockzene

Rolling Stones – Through The Past, Darkly

Big Hits Vol. 2

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Decca Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1969
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Jumpin' Jack Flash
Mother's Little Helper
2,000 Light Years From Home
Let's Spend The Night Together
You Better Move On
We Love You

Street Fighting Man
She's A Rainbow
Ruby Tuesday
Dandelion
Sittin' On The Fence
Honky Tonk Women

Ára: 6000.- Ft

Suzi Quatro – If You Knew Suzi...

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Balkanton
Megjelenés helye/Country: Bulgaria
Év/Released: 1978
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Don't Change My Luck
Tired Of Waiting
Suicide
Evie
The Race Is On
If You Can't Give Me Love
Breakdown
Non-Citizen
Rock'n'Roll Hoocjie Coo
Wiser Than You

Ára: 1500.- Ft

Willie Nelson – Waylon Jennings – Take It To The Limit

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1983
Stílus/Style: country, rock
Minőség/Condition: jó/good M–

No Love At All (Ani Kousek Lásky)
Why Do I Have To Choose (Proč Si Musím Vybírat)
Why Baby Why (Proč, Milá, Proč)
We Had It All (Měli Jsme Všechno)
Take It To The Limit (Až Ke Krajní Mezi)

Homeward Bound (Domů)
Blackjack County Chains (Vězení V Okrese Blackjack)
Till I Gain Control Again (Až Se Dám Zase Dohromady)
Old Friends (Staří Kamarádi)
Would You Lay With Me / In A Field Of Stone (Lehla By Sis Se Mnou)

Ára: 1800.- Ft

The Shadows – Live 1-2.

Recorded At The Paris Olympia (1975) And Sankei Hall, Japan (1969)

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: EMI
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1975
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good

The Rise And Fall Of Flingel Bunt
Man Of Mystery
Lady Of The Morning
Tiny Robin
Nivram
Honorable Puff-Puff
Sleepwalk
Apache

Shadoogie
Guitar Tango
Marmaduke
Somewhere
Little "B"
Medley: Lucille – Rip It Up – Blue Suede Shoes

Shazam
Dance On
Nivram
Apache
Exodus
Foot Tapper
A Little Bitty Tear
Putting On The Style

Slaughter On Tenth Avenue
Don't Make My Baby Blue
The Rise And Fall Of Flingel Bunt
Somewhere
Little "B"
F.B.I.

Ára: 4500.- Ft

The Kinks – The Kinks

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Amiga
Megjelenés helye/Country: Germany (GDR)
Év/Released: 1982
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

You Really Got Me
Deadend Street
Lola
All Day And All Of The Night
Autumn Almanac
Susannah's Still Alive
Mr. Pleasant
Apeman

Victoria
Death Of A Clown
Dedicated Follower Of Fashion
Days
Waterloo Sunset
Tired Of Waiting For You
Dandy

Ára: 3900.- Ft

The Yardbirds – No.4

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Astan
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1982
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Got Honey In Your Hips
Boom Boom
Five Long Years
Pretty Girl
Got Love If You Want It

Putty
Still I'm Sad
For Your Love
I'm A Man
Jeff's Blues

Ára: 8000.- Ft

Deep Purple – Deepest Purple

The Very Best Of Deep Purple

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: The Gramophone Company Of India
Megjelenés helye/Country: India
Év/Released: 1980
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Black Night
Speed King
Fireball
Strange Kind Of Woman
Child In Time
Woman From Tokyo

Highway Star
Space Truckin'
Burn
Stormbringer
Demon's Eye
Smoke On The Water

Ára: 2200.- Ft

Dokken – Beast From The East 1-2.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Elektra/Asylum Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1988
Stílus/Style: rock, hard rock, heavy metal
Minőség/Condition: jó/good VG+

Unchain The Night
Tooth And Nail
Standing In The Shadows
Sleepless Night
Dream Warriors

Kiss Of Death
When Heaven Comes Down
Mr. Scary

Heaven Sent
It's Not Love
Alone Again
Just Got Lucky

Breaking The Chains
In My Dreams
Turn On The Action
Walk Away

Ára: 4000.- Ft

Yngwie J. Malmsteen: Trilogy

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Melodia
Megjelenés helye/Country: USSR
Év/Released: 1989
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

You Don't Remember, I'll Never Forget
Liar
Queen In Love
Crying
Fury

Fire
Magic Mirror
Dark Ages
Trilogy Suite op. 5

Ára: 3000.- Ft

Jazz

Chick Corea – Chick Corea

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: America Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1979
Stílus/Style: jazz
Minőség/Condition: jó/good VG+

Recorded in New York, 1971

Converge
This

Waltz For Bill Evans
Vamp

Ára: 2000.- Ft

Popzene

Simply Red – Men And Women

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Jugoton
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1987
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good

The Right Thing
Infidelity
Suffer
I Won't Feel Bad
Ev'ry Time We Say Goodbye

Let Me Have It All
Love Fire
Move On Out
Shine
Maybe Someday...

Ára: 1500.- Ft

Demis Roussos – Fire And Ice

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Philips
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1971
Stílus/Style: rock, pop
Minőség/Condition: jó/good

Fire And Ice
She Came Up From The North ("Tasteri tou voria")
Good Days Have Gone
We Shall Dance
I Know I'll Do It Again ("Tora pou megalossa")
On The Greek Side Of My Mind

End Of The Line
My Blue Ship's A_Sailin'
Mountains Beyond
Ô My Friends You've Been Untrue To Me
Lord Of The Flies
Without You

Ára: 1500.- Ft

Beach Boys – Still Cruisin'

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Polygram Records
Megjelenés helye/Country: EEC
Év/Released: 1989
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good VG

Still Cruisin' (from "Lethal Weapon 2")
Somewhere Near Japan
Island Girl
In My Car
Kokomo (from "Cocktail")

Wipe Out (with the Fat Boys)
Make It Big (from "Troop Beverly Hills")
I Get Around (from "Good Morning Vietnam")
Wouldn't It Be Nice (from "The Big Chill")
California Girls (from "Soul Man")

Ára: 2000.- Ft

Cyndi Lauper – She's So Unusual

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Suzy Records
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1984
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good VG+

Money Changes Everything
Girls Just Want To Have Fun
When You Were Mine
Time After Time

She Bop
All Through The Night
Witness
I'll Kiss You
He's So Unusual
Yeah Yeah

Ára: 1400.- Ft

Filmzene

Cole Porter – Can-Can

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: EMI
Megjelenés helye/Country: Spain
Év/Released: 1982
Stílus/Style: soundtrack
Minőség/Condition: jó/good VG

Orchestra – Entr'acte
Frank Sinatra – It's All Right With Me
Shirley MacLaine – Come Along With Me
Maurice Chevalier & Louis Jourdan – Live And Let Live
Frank Sinatra & Shirley MacLaine – Let's Do It

Orchestra – Main Title
– Chorus: I Love Paris
– Fnak Sinatra, Maurice Chevalier & Chorus: Montmart'
Frank Sinatra – C'est Magnifique
Chorus & Orchestra – Maidens Typical Of France
Maurice Chevalier – Just One Of Those Things
Frank Sinatra & Maurice Chevalier – I Love Paris
Orchestra – Can-Can

Ára: 1500.- Ft

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!