K

1382435659_kaffka_margit_szinek_es_evek.jpg
Kaffka Margit: Színek és évek

A Színek és évek egy öregedő asszony, egy hajdani dzsentrilány emlékezésének foglalata. Az egymásba hullámzó emlékek azonban áttörik az idő határait, élővé teszik a múlt példázatát, s egybemosnak történetet, lírát és kommentárt. A regény hősnője – sorsával egyszerre példázza a régi asszonyi élet csendes pusztulását és a süppedő világ erkölcsét, melyet Kaffka Margit gyalázatos tisztességnek nevez. Az az életforma, mely megszabja Pórtelky Magda gondolkodásának, vágyainak és lehetőségeinek határát, a nő számára egyetlen utat hagy: a házasságot. Magda is ősei módjára, megyei ember feleségeként akarja életét berendezni. Amikor azonban egy tragikus véletlen megfosztja férjétől, szembetalálja magát a megváltozott világgal, amely szinte kálváriát járat vele. Második házasságát már azzal a meggondolással kezdi, hogy számára nincs más megoldás, mint egy új férj. Látszólag megint megkapaszkodik tehát, pedig élete süllyedése valójában most kezdődik el. Az emlékvilág falai lassan leomlanak, és durván láthatóvá lesz az élősdi és kiszolgáltatott asszony alakja.

(Az 1980-as kiadás fülszövege)

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

"Évek, évszakok, egymásba göngyölődő napok számlálatlan serege! Milyen keveset jelent így a távolság szitaszövetén át az idő szorgos mértéke, a kalendáriumi változások, és hogy hányszor reggeledett és alkonyodott a nap felettünk, hányszor váltott a természet, és tért vissza a holdújulás, vízár, hó, eső s az évszak virágai és gyümölcsei! A mi emberéletünk más osztódással igazodik és a sorsunk – mint valami mappán – kényére kirajzolja a gránicokat."

"Az ember jól-rosszul mégiscsak végigjátssza a maga vállalta szerepeket mind sorjában. Csakhogy nem, mint a színpadi sorjában. Csakhogy nem, mint a színpadi, csinált történetekben, egy fő személy szándéka után igazodik a többieké; a valóságban mindenki külön fő személy önmagának, és senki sem vállal mellékes szerepet; – magáért magának játszik."

"…csak azokat a napokat vesztettük el igazán, amelyekre nem emlékszünk…"

"Minden asszony csak összetalálkozik egyszer azzal, aki bánni tud vele."

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980
1382439386_karinthy_frigyes_capillaria.jpg
Karinthy Frigyes: Capillária. Gulliver hatodik útja

Swift mesteri tollából megszületett nagy hírű, angol seborvos, Gulliver kel újra életre Karinthy Frigyes Capillária című kisregényében. Gulliver ezúttal, hatodik csodás utazása során a nők országába, a tenger alatti világba vezeti az olvasót, ahol nők és férfiak külön társadalmat alkotnak, s ezzel egyszersmind az érzelmi és értelmi világ végzetesen kettéválik, s mindkettő önmaga karikatúrájává torzul. A századeleji divatos elméletek – a nő és a férfi viszonyáról – kerülnek ezúttal a szatíra tollára, miközben világosan kitetszik, hogy nem a nemek különbözésében van a mélyen gyökerező ellentét, hanem abban a társadalomban, amely a nőnek csak másodlagos szerepet juttatott. Jót mulatunk a polgári társadalom rovására Gulliver hatodik útjáról olvasva, amelynek szelleme e regényt bevezető mottóban tömören így jelentkezik:
„Férfi és nő hogy érthetnék meg egymást? – hisz mind a kettő mást akar – a férfi a nőt, a nő a férfit.”

(Az 1964-es kiadás fülszövege)
<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

"Az ember valahogyan úgy kétnemű, hogy nem olvad össze eggyé, mint az állatfajok, hanem két nemében megtartja egyéni mivoltát.
Ha egyedül vagyok a szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába.
Fogalmazásom tehát így módosul: az ember vagy férfi, vagy nő. Így nézve a dolgot, ez a két szó, férfi és nő, nem főnév, hanem csak viszonyszó. Mert ha egy nő van egyedül a szobában, akkor – hiába kukucskál, a két aggastyán nem fog egyebet tapasztalni – ő is csak úgy fog viselkedni, mint én: eszik, vagy ásítozik, vagy tűnődik. Nővé akkor válik, ha férfi jön be hozzá. De viszont tudni csak úgy tudnak egymásról, ha találkoznak – ha pedig találkoznak, akkor már nemük van. A gyakorlatban az ember szó válik viszonylagossá.
Végső formája tehát felfedezésemnek: ember nincsen, csak férfi és nő van.
A tapasztalat igazolja elvont elmélkedésem. Járván a világot, embert még nem láttam soha, a szó eszmei értelmében, amit láttam, az vagy férfi volt, vagy nő.
És minél férfibb a férfi és minél nőbb a nő, annál emberebbnek nevezzük."

"...a férfiak politikáról és tudományról szoktak beszélni egymással – olyan kicsi és ostoba dolog, mint a boldogság, mellékes beszédtárgynak számít. Igenis, rajongva imádom a női szépséget, és mégis, higgye el nekem, ha egy üde és nevető női arc után megfordulok az utcán, nem az örök Éva, nem az én ellentétem és ellenfelem csábos ereje állított meg, hanem a csodálkozás és tisztelet, talán irigység is, hogy embertársam, én-társam, az Isten képére teremtett ember, íme, csakugyan hasonlítani akar Istenhez: mosolyog és örül, hogy él. Mert járván az utcán, férfiak jönnek szembe velem, akiknek arcáról se örömet, se istent nem olvasok le: ködös, veszekedésben és rablásban, nem szívesen végzett, megalázó munka lázában, kielégítetlen kéjvágyban elborult tekintetük gyanakodva sandít rám - az arcuk petyhüdt és fáradt és megviselt és elnyűtt, világháborútól, forradalomtól, gazdasági krízistől."

"...térről és időről olyan kiáltásaim vannak, amiket rendkívül unalmasaknak talál: arra kér, hagyjam abba. Magas és mély, múlt és jövő – ezek ostobaságok, hiszen egyiket se éljük át (élvezzük, ahogy ő kifejezte) – mivel az oiha nincs mélyen és magasan, hanem ott van, ahol van, vagyis saját lelkében, a világ közepén, örökké jelen és mindig boldogan."

Helikon Kiskönyvtár. Magyar Helikon, Budapest, 1964
1382616997_kassak_lajos_valogatott_muvei.jpg
Kassák Lajos válogatott művei I-II.

I. kötet: Versek, tanulmányok
II. kötet: Széppróza, dráma

"Nem akartam mindenáron formabontó lenni, magától adódott, hogy új tartalmú mondanivalómnak új, adekvát formát alkossak. Csodálkozva döbbentem rá, hogy számtalan költő pontosan kimért sorokban, egyazon hangvétellel írja meg szerelmi sóvárgásait és patetikus tirádáit. Holott mindannyian tudjuk, köznapi beszédünkben is tétovázó érzéseinkhez vagy feldühödött kitöréseinkhez rövidebb-hosszabb mondatokat, szóösszetételeket és ritmusváltozatokat használunk. Kétségtelennek tűnt előttem, hogy a láthatatlan érzelmi vagy eszmei tartalom csak szigorú formaszerkesztés útján válik érzékelhetővé a műélvező számára."

"Ezer kifogást emeltek ellenem, akik verseim első szavától az utolsóig ilyen vagy olyan ritmikai szabály szerint nem tudták végigskandálni soraimat. Az elhangzott gúnyolódást és támadást elsősorban azoknak a kritikusaimnak köszönhettem, akik kész formulákkal közeledtek az eléjük került műhöz. Dogmatikusan hiányolták azt, ami nincs benne az alkotásban, és hibáztatták, ami benne van. A mű csak alkalmul szolgált nekik ahhoz, hogy elmondhassák merő okoskodáson alapuló teóriájukat."
(Önarckép – háttérrel)

Magyar remekírók. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983
1382995597_keyes_daniel_az_otodik_sally.jpg
Daniel Keyes: Az ötödik Sally

Sally Porter az élet kellemetlen helyzetei ellen azzal védekezik, hogy elveszíti öntudatát. De ezzel nincs vége a dolognak. Mikor újra magához tér, új helyzetben találja magát. Az idő továbbhaladt és ő nem tud róla számot adni. Olyasmikre próbálják emlékeztetni, amiket tudtával nem követett el. Otthon olyan holmikat talál, amelyeket soha esze ágában sem volt megvásárolni. És amiket a férje összehazudott róla a válóperi tárgyaláson! Hogy hetekre eltünedezett, hogy hajlamos az erőszakra, hogy félmeztelenül táncolt egy mulatóban… El tudja ezt képzelni, dr. Ash?
Igen, a pszichiáter el tudja képzelni. Ismeri ezt a betegséget, de szemtől szembe csak most találkozik vele először. Ez a többszörösen hasadt személyiség esete. A jámbor, félénk Sallyben négy további én lakozik, még saját nevük is van. Bella tömény érzékiség, Nola merő intellektualitás, Derry csupa jóindulat, Jinx pedig – tőle isten óvjon, ő maga a megtestesült agresszivitás. Ezeket a gyerekkorban lehasadt, önálló életre kelt személyiségdarabokat kellene szép sorjában visszaolvasztani a helyükre – létrehozni Sally valódi, gazdag, sokrétű személyiségét. A küzdelemnek dr. Ash számára is nagy a tétje. Ő is válságban van, belsőleg belerokkant a hivatásába, kiégett, házassága tragédiába torkollt. Sally esete a próbakő: meg tud-e újulni, képes-e még valódi együttérzésre? Meg tudja-e tehát egymást gyógyítani orvos és betege?

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

"...föltárcsázhatja-e az ember egyenesen magát Istent, vagy csak a központon keresztül? Attól félt, Istennek alighanem titkos a száma."

"Más idõkben mind más emberek vagyunk."

"(...) Lehet, hogy ez [a hasadtság] korunk betegsége. Ebben az atomhasadással rapityára robbantott világban az elméjük hasadásával szétvált személyiségekben talán a mi modern civilizációnk eredményét láthatjuk. Vagy talán valami mutáció ez, amit a gombafelhők izotópszennyezése okozott, és láncreakcióban széthasad tőle egy egész nemzedék. (...) Talán így is kell lennie. Az emberi faj mindig alkalmazkodott a környezetéhez. El kell ismernie, hogy ebben az információrobbanásos világban logikus, ha az elménk autonóm rekeszekre oszlik, és egyfajta munkamegosztást, szellemi futószalagot alkalmaz. (...) Lehet, hogy ezek egy újfajta elme kifejlesztésének az első kísérletei, a természet korai evolúciós kudarcai. Egy szép napon talán születik majd egy többszörös személyiséghasadásra prediszponált gyerek, de egy csekély változással, aki képes lesz olyan egyesített funkciókat létrehozni, amelyek megoldják az amnéziát és a váltakozó személyiségek ellenőrzését. Akkor jön majd létre az igazán felsőbbrendű ember: a Homo sapiens multiplus. Lehet, hogy a hasadtság nem fogyatékosság, hanem a jövő zenéje."

Fordította: Szilágyi Tibor

Árkádia Könyvkiadó, Budapest, 1989
1382633391_king_stephen_nem_jon_szememre_alom.jpg
Stephen King: Nem jön szememre álom

Ralph Robertsnek van egy kis problémája: újabban alvászavarokkal küszködik. Vagyishogy jóformán le se hunyja a szemét. Miközben pokoli kínokat áll ki, különös dolgokra lesz figyelmes megszokott környezetében: látomásai vannak, amelyek mégsem nevezhetők egykönnyen a képzelet szülöttének.

Komoly probléma – bár talán nem is olyan ritka, mint hinnénk. De hát Ralph világéletében Maine államban, Derryben élt, márpedig Derry közismerten más, mint a többi város, ezt Stephen King sok millió olvasója, aki emlékszik például az Az-ra, tanúsíthatja. Most is valami hátborzongató zajlik Derryben, a hétköznapi élet megszokott felszíne alatt lenyűgöző és rémítő erők dolgoznak. A természetes és véletlen halálok száma egyre nő, s Ralph valahogy nyakig benne van az egészben. A barátai nemkülönben. Akárcsak az idegenek, akik útjukat keresztezik.

Meglehet, hogy a regény elolvasása után a nyájas olvasó szemére se jön többé álom. Üdvözöljük népes táborunkban...

(A könyv fülszövege)

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

"Megint kora március volt, egy ólmos, felhős nap borús estéje, a havas eső elkezdte csapkodni a 317-es szoba ablakát, ő pedig ott ült a látogatók székében reggel óta, ölében Shirer A Harmadik Birodalom tündöklése és bukása című könyvével, amit egész nap ki sem nyitott. Csak ült ott, még annyi időre sem akart fölkelni, amíg kimegy a vécére, mert a halálóra akkorra csaknem lejárt, minden ketyegés egy zökkenés volt, és a szünet két ketyegés között hosszú, mint az élet; életének réges-régi társa készült fölszállni egy vonatra, ő pedig ott akart lenni a peronon, hogy elbúcsúztathassa. Egyetlen esélyt kap, hogy jól csinálhassa.

Könnyű volt meghallani, hogy a havas eső egyre sűrűbben és szaporábban kopog, mert az életfenntartó berendezések ki voltak kapcsolva. Ralph február utolsó hetében adta föl a reményt; Carolynnak, aki soha életében nem adott fel semmit, kicsit több időbe telt, míg megértette az üzenetet. Hogy pontosan mi volt az üzenet? Miért, hogy Carolyn Roberts és a Rák tízmenetes ádáz meccsében technikai KO-val végül is a Rák győzött, minden idők nehézsúlyú bajnoka?

Ott ült a látogatók székében, figyelve és várva, ahogy a felesége mind nehezebben lélegzik – hosszú, sóhajtó kilégzés, lapos, mozdulatlan mell, a növekvő bizonyosság, hogy az utolsó lélegzet tényleg az utolsó volt, hogy az óra lejárt, a vonat megérkezett az állomásra, hogy fölvegye egyetlen utasát... majd egy hatalmas, öntudatlan belégzés következett, ahogy egy szippantásnyira betört a tüdőbe a barátságtalan külvilág, ez nem volt többé lélegzés semmiféle hétköznapi értelemben, csupán reflexműködés egyik szívástól a másikig, ahogy a részeg tántorog az olcsó szálloda hosszú, sötét folyosóján.

Plitty-plitty-platty-platty: a havas eső tovább kopogott láthatatlan ujjaival az ablakon, mocskos márciusi estébe fordult a mocskos márciusi nap, és Carolyn tovább küzdött az utolsó menet utolsó szakaszában. Addigra persze már automatára volt állítva; agya, amely valaha olyan tökéletesen működött, felmondta a szolgálatot. Helyét egy mutáns vette át, egy ostoba, szürkésfekete bűnöző, amely nem tudott gondolkodni vagy érezni, csak zabálni, zabálni, zabálni, amíg halálra nem zabálja magát.

Plitty-plitty-platty-platty: látta, hogy a T alakú lélegzőkészülék ferdén áll az asszony orrában. Várta, hogy ismét azzal a hátborzongató kínlódással szívja be a levegőt, azután, ahogy kifújta, előrehajolt és megigazította az apró műanyag szelepet. Emlékezett rá, hogy egy kicsit nyálkás lett az ujja, és letörölgette az éjjeliszekrényen levő dobozból kivett papír zsebkendővel. Visszaült, várta a következő lélegzetvételt, mivel látni akarta, nem ferdül-e megint a szelep, de nem volt következő lélegzetvétel, és rádöbbent, hogy a tavaly nyár óta mindenünnen hallatszó ketyegés elhallgatott.

Emlékezett rá, hogyan várakozott, ahogy teltek a percek – egy, azután három, majd hat –, mert képtelen volt elhinni, hogy az a sok jó év és szép nap (a kevés csúnyáról nem is szólva) ilyen laposan, hangsúlytalanul érjen véget. Helyi adóra beállított rádiója halkan szólt a sarokban, és ő hallgatta Simontól és Garfunkeltől a "Scarborói vásár"-t. Az egész számot végigénekelték. Wayne Newton folytatta a "Danke schön"-nel. Ő is befejezte. Időjárás-jelentés következett, de mielőtt a lemezlovas befejezte volna, hogy milyen idő várható, Ralph Roberts özvegységének első napján, hogy minden kitisztul, hidegebb lesz, szél támad északkeletről, Ralph felfogta végül az igazságot. Az óra nem ketyegett többé, a vonat megjött, a bokszmeccsnek vége. Minden metafora megbukott, csak az asszony volt ott, végleg elcsöndesedve egy kórteremben. Ralph sírni kezdett. Még mindig sírva a sarokba támolygott, és lekapcsolta a rádiót. Eszébe jutott a nyár, amikor festőiskolába jártak, és az éjszaka, amikor egymás meztelen testét festették össze. Ettől még erősebben sírt. Odament az ablakhoz, fejét a hideg üvegnem támasztotta, és sírt. A megértésnek abban az első szörnyű pillanatában csak egyetlen dolgot kívánt: bárcsak ő is meghalt volna. Egy nővér meghallotta a sírását és bejött. Megpróbálta kitapintani Carolyn érverését. Ralph rászólt, hogy ne bohóckodjon. Ekkor odament Ralph-hoz, aki egy pillanatra azt hitte, az ő pulzusát akarja kitapogatni. Ehelyett átölelte. Ő..."

"...amikor a baj elér egy bizonyos szintet, már nem lehet javítani vagy változtatni rajta, mert egyre csak rosszabb lesz minden."

"...sosem gondolnád, milyen fontos az alvás, amíg szenvedni nem kezdesz a hiányától. Akkor aztán minden padló megbillen, és lekerekednek a dolgokon a szögletek."

"...nagyon ritka, hogy a szokásos emberi konfliktusok úgy oldódjanak meg, ahogy a tévében szoktak. A valóságban állandóan visszatérnek, egyre kisebb köröket írnak le, míg végül eltűnnek. Illetve talán nem is eltűnnek, hanem fölszáradnak, mint sárfoltok a napon. (...) És a legtöbb ugyanolyan mocskos üledéket hagy maga után."

"Ralphnak eszébe jutottak élete pillanatai, amikor éppen olyan érzelmi helyzetbe került, mint mikor valaki beleúszik a hideg áramlatba, vagy repülés közben légörvénybe jut. Végigcsinálod a napot, hol pazarul érzed magad, hol csak jól, de mész, teszed a dolgod... és akkor minden látható ok nélkül lángok közepette zuhansz le és összezúzódsz. Rád siklik a "Mi haszna az egésznek?" érzése – semmi köze sincs életed valós eseményeihez, ennek ellenére hihetetlenül erős –, és te szeretnél visszamászni az ágyba és a fejedre húzni a takarót."

"Talán épp az ilyesmi okozza, gondolta. Talán valami ilyesmibe futsz bele – a halál vagy a készülődő gyász mocskos sátrába, amelyet vászon és kötél helyett pókhálóból és könnyből vernek. Nem látjuk (...), de érezzük."


Fordította: Bihari György

Európa Könyvkiadó, Budapest, 1996

1382610467_kosztolanyi_dezso_kulcs.jpg
Kosztolányi Dezső: Kulcs

"Most látom igazán – írja Juhász Gyula 1909-ben Kosztolányi első novellás kötetéről –, hogy mennyire lírikus ő, igazi lírikus, sőt szinte vehemensen és boszorkányosan erős lírai temperamentum. Mert ez az új kötet, a Boszorkányos esték, bár a szó hivatalos értelmében novellákat tartalmaz, mégis a fantázia és érzés lényege szerint igenis szintén líra, éppen olyan líra, mint amilyen a Négy fal között soraiban és főleg sorai között él, zokog, szomorkodik és vágyódik. A Boszorkányos esték olyan, mintha folytatása volna egy nagy szimfóniának, új hangszerekkel, új változatokkal és új falak között."

A háború éveiben, de kiváltképpen a forradalmak két esztendejében, majd az ezt követő időkben egyre jelentékenyebb írások kerülnek ki tolla alól. A harmincas évek eleje az önmagával való számadás időszaka is: az Esti Kornél novelláiban életének legsúlyosabb, leggazdagabb emlékei, életművének és személyiségének legfontosabb kérdései fogalmazódnak meg, ötletesen, szikrázóan-szellemesen, játékosan-látványosan. Ezt az elegáns, parádés novellisztikát tetőzi be a Tengerszem című kötet néhány remeke. Ezeket már nem a líra vagy nemcsak a líra élteti, mint első időszakának novelláit, nem a magántermészetű lélektati rejtélyek és nemcsak remekül megszerkesztett epikumuk, hanem sokkal inkább a köznapibb, de súlyosabb és közérdekűbb emberi bajok és gondok, társadalmi érdekű lélektani konfliktusok.

Életében lírikusként aratta legnagyobb sikereit, s bár életében is elismert prózaíró volt, ebben a minőségben mégis korunk becsüli meg igazán: a nagy emberlátót, a minden emberi titkok nagy tudóját, a szó utánozhatatlan művészetét tiszteljük benne.

(A kötet fülszövege)

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

"...mindenki beteg, aki szőke nőbe szerelmes. A szőkékben van valami betegség, valami természetellenes, valami a holdfényből. Én mindig erős, heves, vad napsütésre gondolok, ha fekete nőket látok. Ezek az egészségesek, a jó étvágyúak, kik meggyötörnek és boldogítanak. De a szőkék, ezek, kik árnyai csak a fekete nőknek, a szőkék, mégiscsak ők értenek a csókhoz, az elfinomult csók művészetéhez, a csók rettenetes skálájához."
(A bécsi asszony)

"Az igazi boldogsághoz nem is kell sok: csak egy jó rögeszme kell hozzá, meg egy jó motorcsónak."
(Motorcsónak)

Magyar elbeszélők. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977
1382393650_krudy_gyula_het_bagoly.jpg
Krúdy Gyula: Hét bagoly

Az író egyik legvonzóbb alkotása. Meséje az, hogy Szomjas Guszti, abbahagyva a vagy negyven éve űzött ügyvédkedést, Pestre költözik, részint, hogy író legyen, részint, hogy visszaálmodja fiatalságát. Ez persze nem sikerül, közben azonban a maga módján beilleszkedik a századvég kávéházban, kocsmában éldegélő író-dilettánsainak társaságába, főleg azzal, hogy egy Józsiás nevű fiatal írót pártfogol, az ő nőügyeiben támadt bonyodalmakat igyekszik rendbe hozni, őt irányítgatja tanáccsal, vigasztalással. Józsiás két nő között hányódik ide-oda, s közben, hogy írói pályáján is lendítsen, s szerelmének tapasztalatait praktikusan gyümölcsöztesse, elhatározza, hogy megírja az "Udvarlás könyvé"-t. Irodalomtörténeti dokumentumnak is rendkívül jelentékeny ez a regény, a kor "nagy irodalma" alatt élő, azzal ritkán érintkező irodalom művelőinek ábrázolásával. A modernizálódó nagyváros, a szentimentalizmustól már elforduló nyersebb, gyorsabb élettempójú kort, egy izgalmas szerelem váratlan fordulatait igen szerencsésen fogja meg Krúdy, s erős, szinte szuggesztív hatású az, ahogy ír.

(Az 1948-as kiadás fülszövege)

<> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <>

"Nem volna értelme az életnek, a becsületnek, a jó emberek boldogságának, ha mindenki tisztességes ember volna a városban. Hol volna akkor a polgár belső megelégedettsége, ha mindenki korán feküdne, és korán kelne a városban? Hol volna a pontos fizető büszkesége, ha senkinek se volna adóhátraléka Magyarországon? Hol volna a tisztességes ember önbecsülése, ha reggel nem járnának veres szemű korhelyek, feldúlt arcú játékosok, félbolond bűnösök a kisepert utcákon? Csak hagyjuk meg a gazembereket a maguk helyén."

"...végiggondolt azokon a beszédeken, amelyekkel házigazdája traktálta. Felsóhajtott, hogy mennyi életerő és tettvágy pusztul el hiába Magyarországon az ilyen hiábavaló beszélgetésekkel. Az emberek itt mind született szónokok és ábrándozók. Szívesebben felépítenek légvárból egy egész emberi életet, mint elvégeznek egy negyedórai komoly munkát. Oly pazarul bánik mindenki a fantáziájával, mintha az nem kerülne pénzbe."

"Nem lehet addig szerencsétlen az ember, amíg egy rozsdás szeghez is hozzá tudja gondolni az egész életét."

Franklin-Társulat, Budapest, 1948

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!